Kim jesteśmy

Adres naszej strony to: http://kreacja.co.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Informujemy, że korzystanie z naszej strony internetowej może wiązać się z potrzebą przekazania nam Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa zatem zasady i sposoby pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest kreacja.co Łukasz Kwasiborski z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ulicy Sarmackiej 28/25, NIP: 5342172801, REGON: 015852289, adres e-mail: studio@kreacja.co
 3. Dane osobowe otrzymywane są bezpośrednio od użytkowników strony i przekazywane są drogą elektroniczną, między innymi za pośrednictwem plików cookies w celu skontaktowania się z nami, a także w celu realizacji usług wynikających z zadań zleconych Stowarzyszeniu przez użytkownika.
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 208 r., poz. 1000).
 5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz. Przekazanie danych odbywa się na podstawie pisemnej umowy powierzenia bądź na podstawie przepisów prawa krajowego.
 7. Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 2. zawarcia i wykonania umów zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem Polska Izba Miodu i jej Klientami – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6. ust. 1 lit. b) RODO)
 3. świadczenia usług na rzecz Klientów Stowarzyszenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz rozstrzygania sporów, rozpatrywania reklamacji, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz bieżącej obsługi Klientów – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw
 4. realizacji obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – art. 6. Ust. 1 lit. c) RODO
 5. organizowania i prowadzenia procesów rekrutacyjnych osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę bądź osób zainteresowanych podjęciem współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych czy też w celu uzyskania statusu członka stowarzyszenia – zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.

§ 3 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe zebrane w związku z wykonywaniem umowy oraz w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających między innymi z przepisów prawa podatkowego, kodeksu cywilnego, przepisów prawa pracy lub ustawy o rachunkowości.
 2. Dane osobowe zebrane w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych przetwarzamy do czasu zrealizowania powyższych interesów.
 3. Dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przetwarzamy do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 4. Po cofnięciu zgody bądź po upływie uprawnionego okresu przechowywania danych osobowych wskazanych powyżej, dane osobowe zostaną trwale usunięte z nośników, na których były przetwarzane.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody lub w celu realizacji usługi), a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.
 3. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wniosek na adres siedziby Stowarzyszenia wskazany w niniejszej Polityce prywatności.

§ 5 Środki techniczne i organizacyjne

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6 Pliki cookies

 1. Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
 2. W związku z udostępnianiem informacji oraz usług internetowych Stowarzyszenie na swoich stronach internetowych stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie serwery mogą odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z nimi z tego urządzenia końcowego Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
 4. poprawnego funkcjonowania i sprawniejszego (szybszego) przeglądania udostępnianych informacji,
 5. umożliwienia użytkownikowi pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu,
 6. przechowywania danych sesyjnych (wygasających po zamknięciu sesji),
 7. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 8. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 9. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) są przez ich producentów domyślnie konfigurowane tak, że przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika jest dopuszczone. Użytkownicy serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień użytkowanej przez siebie przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też informować o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwości konfiguracji i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w panelach ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Informujemy, że po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być niedostępne.

§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 r.
Back To Top
logo kreacja.co Brand Design Studio

Bądź uwielbiany
… i nie miej kompleksów

Gdzie nas znaleźć?
Social